Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vynakladáme náležitú starostlivosť, aby boli osobné údaje bezpečne spracúvané. Osobné údaje budú použité v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nižšie uvedenými zásadami.

1. Úvod

Tieto Zásady ochrany údajov ti poskytujú všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania údajov a to najmä pri používaní Webového sídla spoločnosti Intermarketing, ktoré slúži ako ústredná platforma pre informácie, komunikáciu a interakciu so zákazníkmi a fanúšikmi spoločnosti Intermarketing s.r.o. v Slovenskej republike. Na prístup k obsahu Webového sídla Intermarketing jeho používanie sa vzťahujú tieto zásady ochrany údajov, ako aj všetky ostatné platné právne predpisy, nariadenia a pravidlá. Pokračovaním v používaní Webového sídla Intermarketing potvrdzuješ, že tieto zásady ochrany osobných údajov berieš na vedomie.

2. Prevádzkovateľ údajov a kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu údajov

Prevádzkovateľom je spoločnosť Intermarketing s.r.o., Šaštínska 38, Bratislava. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Intermarketing môžeš kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania tvojich osobných údajov a uplatňovania svojich práv prostredníctvom e-mailu: ahoj@intermarketing.sk.

3. Popis služieb, kategórií údajov, účelov a právneho základu spracúvania údajov, kategórií príjemcov údajov a prenosu osobných údajov do tretích krajín

3.1. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, ktorého si jednou so zmluvných strán v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia a tiež na základe oprávneného záujmu spoločnosti v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia, spracúvame vaše osobné údaje, najmä v rámci dodávateľských a odberateľských zmlúv. Osobné údaje získavame buď priamo od teba, ak si osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti, s ktorou uzatvárame zmluvný vzťah alebo od tvojho zamestnávateľa, ako údaje nevyhnutné pre zabezpečenie kontaktu, v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely archivácie po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy.

3.2. Vedenie účtovníctva

Údaje môžeme spracúvať tiež na účely plnenia povinností spoločnosti pri vedení účtovníctva v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Vaše osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch/faktúrach uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy/faktúry týkajú.

3.3. Marketingové, reklamné, prieskumné činnosti Prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe vášho súhlasu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia za účelom marketingových, reklamných a prieskumných činností, najmä za účelom zisťovania spokojnosti zákazníka a ponuky tovaru a služieb akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania správ elektronickej pošty a služby krátkych správ. Takýto súhlas je vždy na vašom slobodnom rozhodnutí a získavame ho vždy osobitne. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, prípadne, ak dôjde skôr k odvolaniu súhlasu s takýmto spracúvaním, do odvolania súhlasu.

3.4. Podujatia, súťaže a propagačné akcie

Vaše osobné údaje spracúvame tiež na základe súhlasu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia. Účastníci aktivít organizovaných Intermarketing s. r. o. pre svojich zákazníkov a/alebo fanúšikov, svojím zapojením sa do týchto aktivít udeľujú organizátorovi, resp. technickému realizátorovi organizátora súhlas s tým, že organizátor, resp. technický realizátor je oprávnený za účelom realizácie a/alebo propagácie pred, počas alebo po aktivite použiť bezplatne krstné meno, priezvisko a vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy účastníka a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch (vrátane elektronických). V prípade súťaže sa uvedený súhlas okrem iného vzťahuje aj na výhru, jej odovzdávanie účastníkovi a jej využívanie účastníkom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú počas doby trvania podujatia, súťaže a propagačnej akcie, ako aj nevyhnutnej doby na ich vyhodnotenie alebo odovzdania výhier v prípade súťaže a následne po dobu 24 mesiacov na propagáciu podujatia a značky Salestuning, prípadne na dobu, ktorá je uvedená sa súhlase, ktorý osobitne podpisujete. Po naplnení tohto účelu budú osobné dáta účastníka zlikvidované a nebudú ďalej používané. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu: ahoj@intermarketing.sk.

3.5. Webové sídlo

Webové sídlo Intermarketing ponúka možnosti na informácie, komunikáciu a interakciu so spoločnosťou Intermarketing v Slovenskej republike prostredníctvom internetu. V súvislosti s tým sa môžu zbierať, spracúvať a/alebo využívať tieto údaje týkajúce sa vašej osoby, telefónne číslo, e-mailová adresa, stav a dátum prípadného súhlasu s tým, že vás môžeme kontaktovať na marketingové účely a účely prieskumu trhu,
Vaše osobné údaje budú spracúvané primárne v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia na poskytovanie Webového sídla Intermarketing, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj subjektom v tretích krajinách, aby ste mohli využívať niektoré funkcie Webového sídla Intermarketing, ak si to želáte, a na analytické účely (podrobnosti nájdete v časti 3.2). Týmito subjektmi sú:

  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
  • Prenos údajov spoločnostiam Google Inc. a Youtube LLC bude zabezpečený Rámcovou dohodou o ochrane súkromia medzi EÚ a USA.

3.5.1. Prevádzka a zlepšovanie našich webových stránok

Prevádzka a zlepšovanie našich webových stránok ako sprístupnenie webových stránok; zobrazovanie obsahu na našich webových stránkach; interakcia s vami na našich webových stránkach; zlepšovanie obsahu a funkcií našich webových stránok; pochopenie používania našich webových stránok; bezpečnosť a stabilita servera. Vaše osobné údaje budú spracúvané primárne v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) – oprávneným záujmom je primeraná a efektívna prevádzka a rozvoj našich webových stránok.

3.5.2. Súbory Cookies

Keď navštíviš naše webové stránky, môžeme používať súbory Cookies a spracúvať súvisiace informácie na účely uvedené nižšie. „Súbory Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa môžu preniesť do vášho zariadenia (napr. počítača alebo smartfónu), keď navštívite webovú stránku prostredníctvom webového prehliadača alebo iných programov. Tie sú uložené lokálne vo vašom koncovom zariadení a pripravené na neskoršie načítanie. Informácie spracúvané v súvislosti s používaním súborov Cookies môžu byť informácie o vás, vašich preferenciách alebo vašom zariadení (technické údaje; obsahové a reklamné údaje). Používame nevyhnutne potrebné súbory Cookies na zabezpečenie fungovania našich webových stránok, ich bezpečné poskytovanie a ukladanie informácií o vašom súhlase alebo odmietnutí súborov Cookies („nevyhnutne potrebné súbory Cookies“). Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s takýmito nevyhnutnými súbormi Cookies je náš oprávnený záujem Tvoj internetový prehliadač ti tiež umožňuje kedykoľvek vymazať uložené súbory Cookies.

4. Obdobie uchovávania osobných údajov

Tvoje osobné údaje budú uložené a spracúvané do naplnenia účelu, pre ktorý boli vami poskytnuté ako je popísané v statiach vyššie. V prípade registrácie do služieb webového sídla budeme osobné údaje spracúvať počas doby tvojej registrácie.

5. Vaše práva

Kedykoľvek si môžete uplatniť svoje práva na vyžiadanie prístupu (čl. 15 Nariadenia GDPR), opravy (čl. 16 Nariadenia GDPR), vymazania (čl. 17 Nariadenia GDPR) alebo obmedzenia spracúvania (čl. 18 Nariadenia GDPR) vašich osobných údajov, ako aj právo na prenesenie údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR), a to kontaktovaním spoločnosti Intermarketing s.r.o., alebo priamo zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov.

Ďalšie otázky?


Všetky otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo ochrany údajov vo všeobecnosti ti zodpovie osoba zodpovedná za ochranu údajov Intermarketing s. r. o., na ktorú sa môžeš kedykoľvek obrátiť. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: e-mail: ahoj@intermarketing.sk alebo písomne s označením „Zodpovedná osoba GDPR“.